گیتی

 

بارش برف وباران ازپستان گیتی

 

فرزندان رادردل خاک جانی می دهد

 

وزندگی راهویدامی کند

 

وچه نیک مردان وزنانی که می بارند

 

برای شکوفاشدن بسترآیندگان

 

       

/ 0 نظر / 15 بازدید