کسانی که دیرقول می دهند

خوش قول ترین مردم دنیاهستند

 

×××

تنهافکرخوب داشتن کافی نیست

اصل این است که آن راخوب بکاربریم

 

 

×××

اگرتوبه کارهای خودقضاوت کنی

احتیاج به قضاوت دیگران نخواهی داشت

 

×××

رهایی وآزادی

برآیندپرستش خرداست ودانایی

 

×××

هرگزازکسی که همیشه بامن موافق بود

چیزی یادنگرفتم

 

×××

دریای طوفانی

ناخدای لایق می سازد

همیشه ممنون لحظات سخت زندگی باش

×××

  

/ 0 نظر / 23 بازدید