دوزخ

 

 آن دم که مرا می زده برخاک سپارید

زیرکفنم خمره ای ازباده گذارید 

                                                                                          تادرسفردوزخ ازاین باده بنوشم

برخاک من ازساقه انگوربکارید   

                                

/ 0 نظر / 11 بازدید